★Beautiful & Emotional Anime OST Playlist: https://goo.gl/POEaeP

★Track list:
00:00:00 Robai
00:01:30 Itsubun
00:03:14 Yoki
00:04:37 Kokaku
00:06:24 Kokai
00:08:08 Kontoku
00:09:57 Tsuiko
00:11:36 Dokei
00:13:12 Ketsudan
00:15:20 Kaikon
00:17:08 Atsureki
00:18:41 Kaiso
00:20:00 Sento
00:21:34 Teikan
00:23:07 Nikuhaku
00:24:45 Hofuku