Lớp học kế ton thuế trn phần mềm thuế


1. Học ci đặt ứng dụng k khai bo co thuế
Tải v ci đặt HTKK, iTaxviewer, JAVA, cc biểu mẫu nộp thuế vo ngn sch nh nước
Đăng k v sử dụng chữ k số, dịch vụ T-VAN, iHTKK (Nộp thuế qua mạng)

2. Biết cc Thủ tục v bo co ha đơn
Thủ tục đăng k thuế, hợp đồng in ấn ha đơn ấn chỉ, thng bo pht hnh ha đơn
Bo co mất, chy, hỏng, hủy ha đơn, bin bản hủy v thu hồi ha đơn
Bo co tnh hnh sử dụng ha đơn
Bo co ha đơn v thủ tục ha đơn trong cc trường hợp giải thể, chuyển địa điểm, thay đổi mẫu ha đơn

3. K khai thuế VAT theo PP trực tiếp v khấu trừ
Bảng k hng ha dịch vụ mua vo
Bảng k hng ha dịch vụ bn ra
Tờ khai thuế gi trị gia tăng (thng/qu)
K khai thuế theo phương php trực tiếp
Tờ khai thuế VAT dự n, k khai thuế vng lai
Điều chỉnh tờ khai thuế VAT

4. K khai thuế thu nhập c nhn
Đăng k thuế, đăng k người phụ thuộc
K khai thuế TNCN: doanh nghiệp k khai v c nhn tự k khai
Quyết ton thuế thu nhập c nhn: ủy quyền quyết ton v c nhn tự quyết ton

5. Biết cch K khai thuế TNDN
Bộ bo co quyết ton thuế thu nhập doanh nghiệp: Bo co ti chnh; Phụ lục kết quả kinh doanh; Phụ lục miễn giảm thuế; Phụ lục chuyển lỗ, Tờ khai quyết ton thuế TNDN.
Xem chi tiết kha học tại đy: học kế ton thuế